For en grønnere og mer inkluderende kommune

Vågan SV vil føre en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle.

Fellesskap gir frihet

Vi lever i en tid der forskjellene øker og flere sliter med å få endene til å møtes. Vågan kommune er alle menneskene som bor her. Vågan SV vil ha en kommune som tar vare på innbyggerne og gir dem gode tjenester.

Sterke fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Små forskjeller gir økt tillit og større forståelse for mangfold. Sammen kan vi stå opp for hverandre på en måte vi ikke kan hver for oss. Fellesskap gir frihet, og Vågan kommune må ta vare på fellesskapet og menneskene som hver eneste dag jobber for det. Ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på sykehjemmet må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger.

Vågan SV vil sikre folk større frihet i hverdagen gjennom gode tjenester og sterke fellesskap. Kampen for felles velferd og små forskjeller tas i hvert lokalsamfunn. Da må det handle om mennesker – ikke markeder.

Ei grønn framtid

Vi ser konsekvensene av klimaendringer og naturtap i Lofoten. Vågan SV vil ta kampen mot forurensing, forsøpling og utslipp i våre lokalsamfunn.  Vi våger å velge langsiktig, sjøl når presset fra sterke pengeinteresser blir stort. Miljøvennlige samfunn er gode samfunn, med frihet til å fiske i friske fjorder, puste i rein luft og høste av naturen.

Plast skal ikke ende i naturen og havet. Vi må lokalt bidra til å føre en politikk som kutter utslipp, som bremser klimaendringene og tar vare på naturen som vi er en del av og er avhengig av. Ren luft, rent vann og grønne arbeidsplasser for de mange, er viktigere enn kortsiktig profitt for de få. Vågan SV vil stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp, bidra til å utvikle grønt næringsliv og omstille lokalsamfunnet. Det må bli lettere for folk å ta miljøvennlige valg, men de store miljøutfordringene kan ikke løses individuelt. De største må vi løse i fellesskap. Sammen kan vi skape ei grønn fremtid.

Vågan SVs valgprogram for 2023

Hvem som har makt i lokalsamfunnet virker direkte inn på folks arbeidsliv, velferd og hverdag. I kommunestyret vil Vågan SV føre en rettferdig politikk og ta kampen for alle kommunens innbyggere.

Last ned vågan-svs-valprogram-2023